#GoodNewsCymru | Menter gymdeithasol

Canolfan Gofalwyr Abertawe yn sefydlu nifer o linellau cymorth i gefnogi gofalwyr

Mae'r elusen annibynnol, Canolfan Gofalwyr Abertawe, wedi addasu ei gwasanaethau mewn ymateb i COVID-19 drwy sefydlu saith llinell gymorth, a aeth ar-lein yn ystod wythnosau cyntaf y cyfyngiadau symud, er mwyn helpu gofalwyr di-dâl gyda beth bynnag yr oedd ei angen arnynt.

By Mike Erskine · 14 Mai 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Nod y ganolfan yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’r rheini sydd â chyfrifoldebau gofalu. Mae’r gwasanaeth yn cynnig amrywiaeth o gymorth i bobl o gefndiroedd ac oedrannau gwahanol sy’n gofalu am bobl â chyflyrau ac anghenion gwahanol, p’un a ydynt yn ofalwyr sy’n gofalu am rieni, yn gofalu am rywun sydd â dementia neu’n ofalwyr sy’n oedolion ifanc.

Gwnaeth ergyd y coronafeirws herio’r elusen mewn sawl ffordd. Diolch byth, roedd ei chyllid yn ddiogel, ond roedd pawb yn cydnabod y byddai angen newid y ffordd y caiff ei gwasanaethau eu darparu.

Cyn y pandemig, dim ond un llinell gymorth oedd gan Ganolfan Gofalwyr Abertawe. Roedd ymweliad arferol â gofalwr yr oedd angen cymorth arno yn cynnwys aelod o staff yn ei gyfarch wrth y drws ffrynt a chael paned o de, bisgïen a sgwrs yn ystod sesiwn galw heibio neu sesiwn hyfforddiant.

Ar ôl y pandemig, cytunodd y staff bod angen iddynt newid eu harferion yn gyflym. Penderfynwyd bod angen nifer o linellau cymorth i gwmpasu holl anghenion eu gofalwyr. Mae’r llinellau cymorth newydd yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau, megis cwnsela; budd-daliadau lles; cyngor a cymorth a llinellau cymorth penodedig i ofalwyr sy’n oedolion ifanc; y rheini sy’n gofalu am rywun â dementia, gofalwyr sy’n gofalu am rieni a llinell gymorth allgymorth ysbyty.

Mae'r coronfeirws yn mynd i gael effaith sylweddol ar lesiant ac iechyd meddwl pobl, yn enwedig y bobl sy'n agored i niwed. Roedd hi'n bwysig ein bod yn ymgysylltu â'n gofalwyr er mwyn rhoi gwybod iddynt ein bod ni yma os oeddent am gael sgwrs am unrhyw beth. Boed hynny'n sgwrs am raglen Eastenders neithiwr neu fudd-daliadau lles, rydym ar ochr arall y ffôn iddynt.

Daeth Ifor Glyn, y Cyfarwyddwr Gweithredol

Yn ogystal â’r llinellau cymorth, mae staff y ganolfan hefyd wedi bod yn sicrhau eu bod yn cadw mewn cysylltiad â’r bobl sy’n agored i niwed a’u gofalwyr a fyddai fel arfer yn mynychu’r ganolfan ddydd, sydd wedi gorfod cau dros dro. Mae’r sefydliad hefyd wedi bod yn sicrhau bod plant yr ardal yn cael cyfle i fod yn greadigol a chadw’n brysur yn ystod y cyfyngiadau symud, drwy anfon blychau crefft at eu rhieni.

Dywedodd Ifor:

“Er bod gennym linellau cymorth gwych a phrysur ar waith, roedd bwlch mawr o hyd yn yr hyn roeddem yn ei wneud. Roedd cadw cysylltiad wyneb yn wyneb bob wythnos yn hollbwysig i’n gofalwyr.

“Gwnaethom ddechrau defnyddio Zoom ar gyfer cyfarfodydd tîm ychydig o wythnosau yn ôl, ac roedd rhai aelodau o staff yn awyddus i gynnal sesiynau galw heibio dros Zoom, sydd wedi gweithio’n dda iawn. Mae wedi dod â naws cymuned yn ôl. Rydym yn cynnal nosweithiau cwis rheolaidd, clwb llyfrau a sesiynau ioga, yn ogystal â’r sesiynau galw heibio.”

Cafodd y staff siom ar yr ochr orau gyda nifer y bobl hŷn a oedd yn defnyddio’r sesiynau galw heibio a’r gweithgareddau ar-lein.

Rydym yn derbyn nad yw pawb ar-lein, a gwyddom fod angen i ni barhau i ystyried sut y gallwn ymgysylltu â'r bobl hynny. Rydym wedi cael cyllid gan y Gronfa Loteri Fawr tuag at brosiect sy'n mynd i'r afael â'r materion ynghylch y bobl nad ydynt ar-lein neu nad ydynt am siarad dros y ffôn. Yn ddiweddar, rydym wedi dechrau gwasanaeth neges destun, sy'n enghraifft arall o'r ffordd rydym yn addasu i'n gofalwyr.

Daeth Ifor Glyn, y Cyfarwyddwr Gweithredol

Canolfan Gofalwyr Abertawe wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Do you have a story for #GoodNewsCymru?

#Godd News Cymru logoIf you know of anyone who’s been making a difference in their community or have a story about your good deeds, get in touch and tell us about it.

Sponsored by: