Gwahaniaeth Undebau Credyd

Yn ôl Sara Burch, mae undebau credyd wedi bod wrth wraidd sawl cymuned ers degawdau, ond nid ydynt erioed wedi chwarae rôl mor hanfodol â’r cyfnod hwn yn ystod pandemig COVID-19.

Gweler y dudalen hon yn: English

O gofio bod dyledion y cartref cyffredin dros £50k, efallai y credwch na oedd cael credyd yn broblem yn y DU. Ewch yn ôl i 2008, a byddwch yn cofio bod sioc economaidd fyd-eang yn fwy amlwg ar y stryd fawr yn sgil y ffordd y gweithredodd y benthycwyr. Yn fwy diweddar, roedd y dioddefaint a achoswyd gan fenthycwyr diwrnod cyflog yn sgandal genedlaethol, ac mae’r rhan fwyaf o’r arian a gaiff ei wario ar log banciau yn cael ei golli i’r economi leol. Felly, beth yw’r ateb er mwyn rhoi pobl yn gyntaf?

Mae undebau credyd cymunedol wedi bod yn tyfu’n raddol ym mhob rhan o Gymru ers dros 20 mlynedd. Maent yn codi arian drwy’r aelodau sy’n cynilo ac yn ei roi ar fenthyg i’r aelodau sydd eisiau ei fenthyg, gan gadw arian yn lleol a helpu’r aelodau i gadw trefn ar eu harian. Yn yr un ffordd â’u cefndryd hŷn, y cymdeithasau adeiladu cydfuddiannol, mae Undebau Credyd Cymru ar y stryd fawr, wedi’u gwreiddio yn eu cymunedau. Fodd bynnag, maent yn defnyddio’r dulliau digidol cystadleuol a’r apêl fasnachol y mae’r aelodau ifanc yn eu disgwyl.

Mae Undebau Credyd yng Nghymru wedi ymateb i bandemig y coronafeirws drwy newid i weithredu ar-lein a darparu gwasanaethau dros y ffôn, gan gyflymu’r broses a oedd eisoes ar waith, a sicrhau y gall yr aelodau gael mynediad i’w harian ar unrhyw adeg. Maent yn ffynnu gan eu bod yn adnabod eu haelodau ac yn cadw golwg ar eu haelodau rheolaidd, sy’n agored i niwed, dros y ffôn, mewn sgwrs fideo a thrwy e-bost. Nod ‘gwahaniaeth undebau credyd’ yw troi benthycwyr arian yn gynilwyr. Mae undebau credyd wedi bod yn defnyddio’r theori o ysgogi, y ‘nudge theory’, ers tro byd, drwy gynilo yn uniongyrchol o gyflog neu fenthyciadau budd-dal plant, gan gynilo ar yr un pryd. Mae’r pandemig wedi dangos sut y gall cynilion, hyd yn oed y rhai a roddwyd o’r neilltu ar gyfer y Nadolig neu wyliau, helpu teulu mewn argyfwng. Mae cynilion a benthyciadau bach Undebau Credyd wedi prynu nwyddau, darparu adnoddau i blant ddysgu, a phontio’r bwlch tan y diwrnod cyflog i staff ar ffyrlo.

Mae llawer ohonom bellach wedi sylweddoli y bydd adfer ar ôl y pandemig yn dibynnu ar bobl yn gwario’n lleol, ac yn ailstrwythuro cylch dyledion cartrefi. Mae gennym gyfle i greu system decach, agosach atoch, sy’n fwy cynaliadwy. Os bydd banciau yn rhoi’r gorau i fenthyca ac yn cynyddu eu cyfraddau, bydd undebau credyd yn datblygu i fod yn rhan bwysicach fyth o’r economi sylfaenol yng Nghymru, gyda’r gallu a’r uchelgais i achub y blaen. Mae undebau credyd eisoes yn ariannu’r dodrefn a ailgylchwyd i’r teulu sy’n symud tŷ, y fan i’r masnachwr sy’n eu cludo ac sy’n cadw cynilion y swyddog tai sy’n trosglwyddo’r allweddi.

Cadwch lygad allan am Strategaeth Undebau Credyd Cymru, a gaiff ei rhyddhau’n fuan, sy’n nodi dull o weithio mewn partneriaeth er mwyn datblygu’r sector. Mae’n hawdd i bartneriaethau cyflogwyr feithrin partneriaeth ag undeb credyd, ac mae’n ffordd wych o helpu’r staff. Felly, os ydych yn rhan o gwmni cydweithredol sy’n ystyried Adeiladu’n Gryfach nag Erioed ond nad ydych yn aelod o undeb credyd eto, mae’n amser i chi ystyried hyn o ddifrif.

Cadwch lygad allan am Strategaeth Undebau Credyd Cymru, a gaiff ei rhyddhau’n fuan, sy’n nodi dull o weithio mewn partneriaeth er mwyn datblygu’r sector. Mae’n hawdd i bartneriaethau cyflogwyr feithrin partneriaeth ag undeb credyd, ac mae’n ffordd wych o helpu’r staff. Felly, os ydych yn rhan o gwmni cydweithredol sy’n ystyried Adeiladu’n Gryfach nag Erioed ond nad ydych yn aelod o undeb credyd eto, mae’n amser i chi ystyried hyn o ddifrif.

Caiff y blog hwn ei gyhoeddi fel rhan o gyfres ar gyfer digwyddiad Pythefnos y Cwmnïau Cydweithredol 2020. #KeepCooperating

“Bydd undebau credyd yn datblygu i fod yn rhan bwysicach fyth o’r economi sylfaenol yng Nghymru, gyda’r gallu a’r uchelgais i achub y blaen.”

Rhag ofn ichi ei golli..

Darllenwch fwy o'n blogiau #KeepCooperating ar gyfer Co-operatives Pythefnos 2020

  • 22 Mehefin 2020 · Blog | Covid-19 | Cydweithredol | Economi sylfaenol | Y wasg a barn

    Ailadeiladu economi Cymru ar ôl COVID-19

    Yn ôl Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters AS, dyma'r amser i dyfu'r economi cydweithredol er mwyn newid, addasu ac ail-adeiladu'n gryfach nag erioed.