Timau cludiant cymunedol yn helpu pobl mewn angen yn ystod yr argyfwng Covid-19

Yn ystod y pandemig Coronafeirws, mae tri sefydliad Cludiant Cymunedol nid-er-elw yn mynd gam ymhellach i helpu pobl sy’n ymneilltuo a phobl fregus ledled y Canolbarth a’r De.

Gweler y dudalen hon yn: English

Cludiant Cymunedol Dyffryn Aman Uchaf

Mae Cludiant Cymunedol Dyffryn Aman Uchaf, sydd wedi’i leoli yn Nhairgwaith yn y De, yn darparu gwasanaethau hollbwysig i bobl sydd ar eu pen eu hunain a phobl fregus yn Nyffryn Aman, er gwaethaf effeithiau’r pandemig coronafeirws.

Mae car cymunedol y cynllun yn cael ei ddefnyddio ar gyfer teithiau meddygol i roi cymorth i bobl fregus a hŷn sy’n parhau i fod angen profion gwaed wythnosol a phigiadau warffarin, ynghyd â theithiau meddygol eraill ar sail achos i achos, fel casglu a dosbarthu presgripsiynau.

Yn ogystal â theithiau meddygol, mae Cludiant Cymunedol Dyffryn Aman Uchaf hefyd yn dosbarthu cyflenwadau bwyd hanfodol fel dosbarthu bocsys bwyd i’r banc bwyd lleol a dosbarthu cinio ysgol i’r plant hynny a fyddai fel arfer yn cael cinio ysgol am ddim.

Mae Cludiant Cymunedol Dyffryn Aman Uchaf yn gweithio gyda chanolfan adnoddau cymunedol Maerdy i ddarparu siopa a meddyginiaethau i’r gymuned:

The Food Hub staff and volunteer Team. Getting ready for what was a very busy Friday. Over 30 boxes collected and more…

Posted by Canolfan Maerdy on Friday, April 17, 2020

Mae Cludiant Cymunedol Dyffryn Aman Uchaf hefyd yn cynnal gwasanaeth siopa cymunedol ddwywaith yr wythnos, lle mae pobl yn ffonio neu e-bostio’r swyddfa gyda rhestr o eitemau sydd eu hangen arnynt ac mae staff a gwirfoddolwyr yn mynd ar eu rhan i brynu’r eitemau a’u dosbarthu i’w cartrefi.

Hefyd, gyda gwasanaethau bysus lleol yn peidio rhedeg oherwydd yr argyfwng Coronafeirws, mae’n debygol iawn y bydd Cludiant Cymunedol Dyffryn Aman hefyd yn dechrau darparu teithiau siopa car cymunedol i bobl yn y gymuned nad ydynt yn hŷn, bregus nac wedi’u hynysu, ond nad oes ganddynt fynediad at eu cludiant preifat eu hunain i allu mynd allan i brynu cyflenwadau hollbwysig.

Cludiant Cymunedol Llanwrtyd

Os yw’r gymuned angen cymorth Cludiant Cymunedol Llanwrtyd gydag unrhyw beth, does ots pa mor wirion neu eithafol y mae’r cais yn ymddangos, byddant yn gwneud popeth o fewn eu gallu i helpu.

Mae Cludiant Cymunedol Llanwrtyd, Powys, unwaith eto yn mynd y filltir ychwanegol i gynorthwyo pobl ar eu pen eu hunain a phobl fregus yng nghanolbarth gwledig Cymru yn ystod yr argyfwng Coronafeirws. Mae Dave Brown, Rheolwr Gyfarwyddwr Cludiant Cymunedol Llanwrtyd, wedi cysylltu â busnesau lleol sy’n fodlon i bobl gysylltu â nhw i archebu bwyd, gwneud cais am bresgripsiwn a meddyginiaethau eraill, archebu bwyd tecawê a gweithgareddau hanfodol eraill.

Mae llawer o aelodau a defnyddwyr gwasanaethau Cludiant Cymunedol Llanwrtyd wedi’u hynysu yng nghefn gwlad, heb fynediad at gludiant preifat ac yn anffodus, mae gwasanaeth Shoppa rheolaidd Cludiant Cymunedol Llanwrtyd wedi’i ohirio oherwydd Covid-19. Trwy’r gwasanaeth hwnnw y mae aelodau yn derbyn eu siopa bwyd a meddyginiaethau a chyflenwadau eraill fel arfer.

Tra bod rhai busnesau yn gallu dosbarthu cyflenwadau, nid pawb sy’n gallu gwneud hynny a dyma sut mae gwirfoddolwyr Cludiant Cymunedol Llanwrtyd yn gwneud eu rhan. Mae gyrwyr wedi gwirfoddoli i siopa, casglu a dosbarthu nwyddau sydd wedi’u rhagarchebu a phresgripsiynau a mynd ag anifeiliaid anwes annwyl preswylwyr ar y milfeddyg.

Trwy gynnig gwasanaethau dosbarthu i’r cartref hanfodol, mae Cludiant Cymunedol Llanwrtyd yn sicrhau bod ei aelodau yn wynebu llai o risg ac yn parhau i allu cael mynediad at fwyd, meddyginiaethau a chyflenwadau hollbwysig.

Ar hyn o bryd, nid yw Cludiant Cymunedol Llanwrtyd wedi gweld cynnydd sylweddol yn y galw am wasanaethau siopa, presgripsiynau a gwasanaethau eraill. Mae hyn oherwydd bod llawer o wirfoddolwyr cymunedol eraill wedi camu i’r adwy i helpu eu cymdogion a phobl eraill sydd ar eu pen eu hunain. Maent hefyd wedi gallu helpu i ddosbarthu porthiant anifeiliaid i fân-ddaliadau, a gyda chyflenwadau ar gyfer adeiladwyr a theithiau eraill ar gyfer masnachwyr unigol fel crefftwyr a gweithwyr hunangyflogedig sydd wedi gorfod ymneilltuo.

Cludiant Cymunedol D.A.N.S.A.

Mae Cludiant Cymunedol D.A.N.S.A. wedi’i leoli yn y Creunant, Castell-nedd Port Talbot, ac yn mynd y filltir ychwanegol i gynorthwyo pobl sydd ar eu pen eu hunain a phobl fregus mewn ardaloedd gwledig ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ac yng Nghoelbren, De Powys, yn ystod yr argyfwng COVID-19. Mae’r Tîm yn DANSA wedi sefydlu gwasanaeth dosbarthu bwyd ar gyfer pobl fregus yn y gymuned. Mae’r prydau yn cael eu coginio’n ffres yn eu hwb/caffi cymunedol a’i ddosbarthu gan y tîm hyfryd o yrwyr ymroddedig. Mae bwyd yn cael ei archebu ar y ffôn y diwrnod cynt, ac mae’r fflyd o gerbydau cludiant cymunedol yn cael eu hanfon allan bob dydd i sicrhau bod preswylwyr bregus a’r rhai sydd wedi’u hynysu yn gallu cael mynediad at brydau poeth.

D.A.N.S.A. yn dosbarthu parseli bwyd i breswylwyr hŷn:

£30 food parcels for our Senior Residents Tel:01639 751067

Posted by DANSA LTD on Thursday, March 26, 2020

Yn ogystal â hyn, mae’r Tîm yn DANSA yn gwneud pecynnau o eitemau hanfodol ar gyfer y rhai nad ydynt yn gallu mynd i siopa bellach gan fod yr holl wasanaethau siopa rheolaidd wedi dod i ben. Mae angen archebu’r cyflenwadau ymlaen llaw ac maent yn cael eu pecynnu ar y safle a’u dosbarthu i bobl sydd angen cyflenwadau.

Mae llawer o aelodau a defnyddwyr gwasanaethau ar eu pen eu hunain heb fynediad at gludiant preifat ac yn anffodus oherwydd bod gwasanaethau wedi’u gohirio nid ydynt yn gallu casglu bwyd, meddyginiaethau ac eitemau eraill. Trwy gynnig gwasanaeth dosbarthu i gartrefi hollbwysig, mae Cludiant Cymunedol DANSA yn sicrhau bod ei aelodau yn wynebu llai o risg, ac yn gallu cael gafael ar eitemau hollbwysig.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.