#NewyddionDaCymru | #GoodNewsCymru | Cydweithredol

Hawl i Holi ar Twitter: Menter gydweithredol a chyd-gynhyrchu yn gwireddu angerdd a diddordebau cymunedau

Golwg ar sut mae’r ‘DO-Ers’ yn ei wneud o, yn ein sesiwn Hawl i Holi ar Twitter gyda Mark Williams yn DO-IT Sir y Fflint.

By Ben Bostock · 7 Awst 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Yn ystod #WythnosGofalwyr, gwnaethom gynnal sesiwn Holi ac Ateb â Flintshire DO-IT. Rhannodd Mark Williams hanes y cwmni yn bwrw gwreiddiau yn eu cymuned yng Ngogledd Cymru â ni. Darllenwch sut mae’r sawl sy’n gysylltiedig â Flintshire DO-IT, gan gynnwys gofalwyr a oedd wedi’u hynysu, yn dod at ei gilydd i droi eu diddordebau yn brosiectau cynhwysol sy’n agored i bawb gymryd rhan ynddynt.

Pan ofynnwyd iddo beth oedd sbardun y prosiect, dywedodd Mark wrthym mai’r prif amcan oedd dod â phobl at ei gilydd, ni waeth pa gategorïau roeddent yn perthyn iddynt, a chydweithio ar sail yr hyn sydd gan bob unigolyn i’w gynnig fel person.

"Datblygu Cyfleoedd a Diddordebau Gyda'n Gilydd... Mynd ati yw’r nod"

Mark Williams

 

Pan ofynnwyd iddo beth sy’n arbennig am y bobl sy’n cymryd rhan yn y prosiect, roedd y neges yn syml. Ymagwedd gadarnhaol yw’r prif beth sy’n gwneud iddynt weithredu. Meddylfryd ‘mynd ati’ yw’r peth pwysicaf.

Mae gofalwyr ymysg y llu o aelodau sydd wedi ymuno ac wedi dysgu sgiliau newydd fel rhan o’r cwmni cydweithredol, gyda chymorth cychwynnol gan brosiect Cydweithredu i Ofalu Canolfan Cydweithredol Cymru. Mae gweithgareddau sy’n cynnig cymorth cyfle cyfartal yn helpu i fagu hunanhyder, a sicrhau bod gofalwyr yn cael cyfle i ffynnu drwy rannu eu sgiliau gyda phobl eraill a chydweithio gyda cherddorion yn y gymuned.

Mae seiliau cydweithredol Flintshire DO-IT hefyd yn cynnig saib i ofalwyr o’u cyfrifoldebau bob dydd, gan wybod bod eu perthynas yn ddiogel ymysg cymuned sy’n helpu i sicrhau llesiant pawb sy’n cymryd rhan.

“Mae gofalwyr yn gwneud ffrindiau hefyd”

Mae gofalwyr yn cael cyfle i wneud ffrindiau, ond hefyd i gymryd rhan lawn yn y gwaith ymarferol o strwythuro sut y byddant yn darparu gofal,  gan daro cydbwysedd rhwng y gofalwr a’r unigolyn ar yr un pryd.

Mae rhan fawr o’u hethos cydweithredol yn perthyn i’r broses o nodi a meithrin cryfderau unigol, er mwyn galluogi datblygiad personol sy’n organig iawn ac yn naturiol. Mae hyn yn effeithiol iawn ar gyfer y sawl sy’n gallu teimlo’n ynysig ac yn unig, yn arbennig gofalwyr.

"Fel gofalwr llawn amser gyda phroblemau iechyd meddwl, rwy'n ei chael hi'n anodd ymdopi yn aml. Rwy'n teimlo bod teulu DO-IT wedi fy nghroesawu, ac wedi rhoi hwb i mi. Rydyn ni'n teimlo ein bod o werth, a bod pobl yn meddwl amdanom. "Rwyf wedi dechrau dod o hyd i rywfaint o bwrpas, ac rwyf hefyd yn dechrau adnabod fy llais fy hun, fy hunaniaeth a’m hunanwerth."

Gofalwr DO-IT Sir y Fflint

Creadigrwydd yw un o hanfodion cwmni cydweithredol, ac mae yna gyfleoedd di-rif i greu cwmnïau cydweithredol newydd – mae popeth yn dibynnu ar ddychymyg y gymuned, a all greu’r pethau y mae am eu gwneud, a chynllunio ei hatebion ei hun.

"Dywedodd un o'n gofalwyr fod ei byd wedi lleihau'n sydyn yn sgil argyfwng COVID-19. Gwnaethon ni ddelio â hyn gan ddefnyddio creadigrwydd a dyfalbarhad. Erbyn hyn, mae ei mab yn cael sylw ar Zoom. Rydym yn mynd ati. Drwy ddefnyddio ein cryfderau a'n cymuned, daethon ni o hyd i ateb."

Mark Williams

Wrth sôn am ddyfodol Flintshire DO-IT, dywedodd Mark wrthym fod mwy o bobl yn eu cymuned ehangach yn gweld gwerth eu cwmni cydweithredol, ac yn gofyn am help i ddechrau canolbwyntio mwy ar y gymuned, a sicrhau eu bod yn gwireddu gwir botensial eu hasedau. Mae’r cwmni hefyd yn awyddus i ehangu eu Bwrdd yn y dyfodol agos. Gallwch chi gymryd rhan drwy gysylltu â nhw yn uniongyrchol [LINK]. Beth bynnag yw eich cryfderau, eich diddordebau a’ch breuddwydion – os oes gwerthoedd cymunedol cadarn gennych, bydd Flintshire DO-IT yn eich croesawu chi.


Mae DO-IT Sir y Fflint wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Os ydych chi’n ystyried sefydlu cwmni cydweithredol yn eich cymuned, neu’n awyddus i rannu eich stori o gadernid a gobaith yn eich cymuned, cysylltwch â ni.

Rydym hefyd yn chwilio am fusnesau cymdeithasol i gymryd rhan yn ein hymgyrch newydd i leoli unigolion gyda phob math o wahanol ddiddordebau ar fyrddau busnesau cymdeithasol yng Nghymoedd De Cymru. Oes gennych ddiddordeb? Cofrestrwch eich diddordeb gyda’r tîm.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.