Busnes Cymdeithasol Cymru yn estyn llaw i achub Neuadd Les y Glowyr – yr olaf yn y Rhondda Fach

Mae Neuadd Les Pendyrus yn ased cymunedol annwyl iawn lle daw pobl ynghyd i gymdeithasu a dathlu, yn ysgrifennu Tricia Morgan. Yn ganlyniad i restr helaeth o faterion strwythurol, roedd mewn perygl o beidio â chael ei defnyddio mwyach. Roedd y Cyfarwyddwyr wedi ymrwymo i ddiogelu ei dyfodol a gofynnwyd i Busnes Cymdeithasol Cymru gamu i'r adwy.

Gweler y dudalen hon yn: English

Pam ei fod yn bwysig

Neuadd Les Pendyrus yw’r Neuadd Les y Glowyr olaf yn y Rhondda Fach, ac wedi i lyfrgell y dref gau, dyma’r unig gyfleuster cymunedol sydd ar gael i bobl leol. Adeiladwyd yr adeilad rhestredig Gradd II yn 1933 gan ddefnyddio cyfraniadau’r glowyr, a chafodd sylw ar gyfres Who Do You Think You Are? y BBC gyda’r comedïwr Greg Davies.

Bwriadwyd i’r neuadd, a neuaddau tebyg ledled Cymru, ‘oleuo’ glowyr a’u teuluoedd, ond fel sy’n wir gyda nifer o adeiladau o’r fath, roedd arni angen ei datblygu a’i moderneiddio fel y gallai barhau i gael ei defnyddio a’i mwynhau. Wedi gwneud gwelliannau sylfaenol i’r adeilad, byddai’r neuadd yn gallu darparu dewis ychwanegol o wasanaethau cymunedol hanfodol, er enghraifft cymorth gyda chyflogaeth a hyfforddiant yn ogystal â bod yn gartref i gaffi newydd ac amrywiaeth o grwpiau lleol, o ddosbarthiadau drama i grwpiau i blant bach. Gobeithiwyd, hefyd, y byddai’r sinema a fu unwaith ar waith yn y neuadd, yn cael ail fywyd fel unig sinema’r Rhondda Fach.

Roedd y Pwyllgor eisoes wedi sicrhau cyllid o sawl ffynhonnell, y gallai ei ddefnyddio ar gyfer y gwaith ailddatblygu, ond roedd arno angen cynllun busnes ac ariannol cadarn er mwyn bodloni ei fuddsoddwyr. Roedd arbenigwyr o Busnes Cymdeithasol Cymru yno i estyn llaw.

Sut wnaethon ni helpu

Gweithiodd tîm Busnes Cymdeithasol Cymru gyda’r Cyfarwyddwyr er mwyn cynhyrchu cynllun busnes manwl gyda rhagolygon ariannol realistig.

Yn ystod y broses hon, daeth yn amlwg fod arnynt angen polisïau Adnoddau Dynol a Chynaliadwyedd allweddol hefyd, a datblygwyd y rhain gyda chymorth Busnes Cymdeithasol Cymru.

Effaith ein cefnogaeth

Diolch i gymorth Busnes Cymdeithasol Cymru, llwyddodd y Cyfarwyddwyr i sicrhau’r cyllid angenrheidiol i ailwampio’r adeilad. Mae amrywiaeth o weithgareddau bellach ar waith, a chrëwyd swydd ran-amser newydd hefyd.

Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru, a chaiff ei ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Tricia yw cynghorydd busnes Busnes Cymdeithasol Cymru ar gyfer Rhondda Cynon Taff a Merthyr Tudful

Mwy am fusnes cymdeithasol