Blog | Menter gymdeithasol | Y wasg a barn

Un i’w Wylio 2019: Cyfweliad â Community Impact Initiative C.I.C.

Fel rhan o Wobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2021, fe wnaethon ni ddal i fyny â Trystan Jones, Prif Weithredwr Community Impact Initiative C.I.C. i weld sut mae'r fenter gymdeithasol wedi datblygu ers ennill Categori 'Un i'w Wylio' gwobr 2019!

By Rhodri McDonagh · 29 Medi 2021

Gweler y dudalen hon yn: English

Yn gryno, beth mae’r Fenter Effaith Cymunedol yn ei wneud?

“Rydyn ni’n cefnogi pobl o gefndiroedd difreintiedig i wella eu hiechyd a’u lles, magu eu hyder a’u hunan-barch, dysgu sgiliau newydd, cyflawni cymwysterau, a gwneud gwelliannau cadarnhaol mewn bywyd trwy adnewyddu eiddo gwag yn ein cymunedau lleol yn sympathetig.”

Beth oedd yn ei olygu i’r Community Impact Initiative ennill Un i’w Wylio yn 2019?

“Roedd yn golygu llawer iawn ennill gwobr Un i Wylio 2019. Fe roddodd lawer o hyder inni ddangos bod ein hagwedd tuag at adfywio cymunedol yn effeithiol. Fe roddodd gyfle inni hefyd stopio a myfyrio ar ein taith hyd yma, gyda’r wobr yn cydnabod ein bod wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn cyn lleied o amser.”

Sut mae’r busnes wedi datblygu ers y dyfarniad?

“Ers y wobr rydym wedi cyflogi mwy o staff, wedi cyflwyno mwy o brosiectau cymunedol, ac wedi cefnogi mwy o’n haelodau cymunedol i wneud gwelliannau cadarnhaol mewn bywyd.”

Sut wnaethoch chi ymdopi fel menter gymdeithasol yn ystod y pandemig?

“Ychydig ddyddiau i mewn i’r cyfnod cloo, cawsom ein hysbysu gan un o’n prif arianwyr y byddent yn atal eu cyllid prosiect ar unwaith wrth iddynt adolygu eu hamcanion strategol ac ariannol eu hunain. Dros nos gwnaethom golli talp mawr o’n hincwm arfaethedig ar gyfer yr ychydig nesaf blynyddoedd, a barodd i rai nosweithiau di-gwsg ddweud y lleiaf! Ar ben hyn, mae model busnes y Cii yn cynnwys dychwelyd eiddo gwag i’r farchnad dai, gyda’r incwm wedi’i sicrhau wedi’i fuddsoddi i brynu’r eiddo nesaf. Gyda’r pandemig daeth ataliad o marchnad dai’r DU, gan arwain at incwm sefydliadol gohiriedig sylweddol. Felly, cafodd y pandemig COVID-19 a’r cloi i lawr wedi hynny effaith enfawr ar ein diogelwch ariannol a’n cynaliadwyedd. Yn ffodus, mae gennym berthnasoedd rhagorol ag ystod eang o arianwyr eraill a gredai yn ein gweithio ac yn gallu cefnogi ein prosiectau wrth i ni sefydlu ein cynlluniau ar gyfer y byd ôl-COVID-19 newydd. ”

Sut ydych chi’n teimlo am gael eich enwebu ar gyfer Menter Gymdeithasol y Flwyddyn ar gyfer 2021?

“Rydyn ni’n teimlo’n wych am gael ein henwebu! Mae cael ein henwebu dair blynedd ar ôl ennill y wobr Un i’w Gwylio yn dangos y cynnydd cadarnhaol rydyn ni wedi’i wneud yn yr amser hwn a’n bod ni ar y trywydd iawn.”

Ymunwch â ni ar gyfer Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2021!

Fe'ch gwahoddir i gymryd rhan mewn seremoni rithwir fyw, gyffrous lle bydd enillwyr Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2021 yn cael eu cyhoeddi.

Archebwch eich lle ar gyfer y seremoni wobrwyo.

 

Llun o Trystan Jones, Prif Weithredwr The Community Impact Initiative C.I.C

Trystan Jones, Prif Weithredwr The Community Impact Initiative C.I.C

Newyddion Eraill