Covid-19: Gweminarau ar gyfer busnesau cymdeithasol

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn cynnal ystod o weminarau mewn ymateb i faterion cyffredin sy'n codi i fusnesau cymdeithasol yn ystod argyfwng COVID-19.

Gweler y dudalen hon yn: English

Gweminarau yn y gorffennol

Ydy creu lleoliadau wedi’u hariannu i bobl ifanc mewn perygl o ddiweithdra hirdymor o ddiddordeb i chi?

Mae Cynllun Kickstart yn darparu cyllid i greu lleoliadau gwaith newydd i bobl ifanc 16 i 24 oed sy’n derbyn y Credyd Cynhwysol, sydd mewn perygl o ddiweithdra hirdymor. Traddodwyd ar 3 Tachwedd 2020.

Gwyliwch eto

Opsiynau cyllido cyfnod atal byr

Cyfnod atal byr – canllawiau fideo byr

Mae cyngor ar opsiynau cyllido ar gyfer busnesau cymdeithasol yn ystod y cyfnod atal byr sy’n dechrau 23 Hydref 2020 ar gael yma.

Mae canllawiau ar ddefnyddio Gwiriwr Cymhwyster cyllid Llywodraeth Cymru ar gael yma.

Rhagor o wybodaeth

Gwybodaeth am opsiynau cyllido Llywodraeth Cymru ar gael yma.

Cynhaliodd Busnes Cymdeithasol Cymru y weminar hon i ddiweddaru’r sector ar faterion allweddol Adnoddau Dynol, gan gynnwys rheoli diwedd ffyrlo, asesu goblygiadau’r cynllun newydd i gefnogi swyddi, ac archwilio’r opsiynau sydd ar gael i fusnesau cymdeithasol – gyda sesiwn holi ac ateb yng nghwmni arbenigwr AD. Cynhaliwyd y gweminar hwn ar 20 Hydref 2020.

Lawrlwythwch y sleidiau

Padlet o adnoddau

Gwyliwch eto

Covid-19: Cwestiynau Cyffredin am Adnodda Dynol gyda Busnes Cymdeithasol Cymru

Mae Branwen Ellis o Fusnes Cymdeithasol Cymru a Corrina Lloyd-Jones o Fenter a Busnes yn mynd trwy rhai Cwestiynau Cyffredin am oblygiadau Adnodda Dynol i fusnesau cymdeithasol efo diweddariadau i gefnogaeth Llywodraeth y DU a Chymru.

Fersiwn Gymraeg

Chwilio am wybodaeth am yr opsiynau cyllid diweddaraf sydd ar gael i’ch busnes cymdeithasol? Cynhaliwyd y weminar hon ar 6 Hydref 2020.

Lawrlwytho’r sleidiau

Padlet o adnoddau

Gwyliwch eto

Mae Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru a Busnes Cymdeithasol Cymru yn trafod Cronfa Cadernid y Trydydd Sector ar gyfer Cymru – sy’n darparu cymorth llif arian i helpu elusennau a sefydliadau gwirfoddol trwy’r argyfwng COVID-19. Cynhelir y weminar ar 21 Medi 2020.

Gwyliwch eto

Mae Busnes Cymru mewn cyd weithrediad a Busnes Cymdeithasol Cymru a Chyngor Sir Powys yn rhedeg webinar i amlinellu buddiannau cyd weithio ffurfiol, a chynnig cyfarwyddyd ar sut fedrith cwmnïau ffurfio consortiwm i gynyddu cynhwysedd a gallu i gystadlu am waith contract. Traddodwyd ym mis Gorffennaf 2020.

Lawrlwytho’r sleidiau

Cofnodi

Traddodwyd ym mis Mehefin 2020, bydd yn cynnwys mentrau cymdeithasol ysbrydoledig o Gymru sydd wedi llwyddo gyda’u trawsnewidiadau digidol a byddant yn trafod proses, heriau a manteision e-fasnachu.

Cewch gyfle i glywed gan dri arweinydd busnesau cymdeithasol ysbrydoledig am y ffordd maent wedi addasu i weithredu ar-lein.

Lawrlwytho’r sleidiau

Gwyliwch eto

Mae Shakira Joyner o gwmni HCHR yn ymuno â Busnes Cymdeithasol Cymru i drafod y diweddariadau i’r Cynllun Cadw Swyddi. Cafodd y gweminar hwn ei gyflwyno ar 29 Mai 2020.

Lawrlwytho’r sleidiau

Gwyliwch eto

Buddsoddi Cymdeithasol Cymru a Busnes Cymdeithasol Cymru yn trafod Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru – darparu cymorth llif arian i helpu elusennau a sefydliadau gwirfoddol trwy argyfwng Covid-19. Cafodd y gweminar hwn ei gyflwyno ar 30 Ebrill 2020.

Lawrlwytho’r sleidiau

Gwyliwch eto

Mae’r gweminar hwn, a gyflwynwyd ar 16 Ebrill 2020, yn cynnwys:

  •  Yr amrywiaeth o wahanol opsiynau cyllido sydd ar gael
    i fusnesau yr effeithiwyd arnynt
  • Y prosesau a’r meini prawf sy’n ofynnol i fanteisio ar Gronfa Cadernid Economaidd COVID-19 Llywodraeth Cymru
  • Y camau nesaf… awgrymiadau defnyddiol i sicrhau cymorth ariannol

Lawrlwytho’r sleidiau

Gwyliwch eto

Gweminar Cymorth Holi ac Ateb Cyrchu Cronfa Cadernid Economaidd

Cyflwynwyd y weminar hon gan Busnes Cymdeithasol Cymru ddydd Iau, 26 Mawrth 2020 i drafod y cymorth ariannol sydd ar gael i fusnesau cymdeithasol yng Nghymru gan y Llywodraeth er mwyn helpu i liniaru effeithiau Coronafeirws.

Lawrlwytho’r sleidiau

Gwylio eto

Mae’r weminar hon, a gyflwynwyd ar 2 Ebrill 2020, ar gyfer busnesau cymdeithasol sy’n poeni am gadw staff yn ystod pandemig COVID-19.

Mae llawer o fusnesau cymdeithasol yn ystyried sut i gadw gweithwyr ar y gyflogres er na allant weithredu neu nad oes ganddynt waith i’r bobl ei wneud o ganlyniad i Coronafeirws. Mae ein gweminar, a gyflwynwyd gan Shakira Jayner, syn arbenigwr adnoddau dynol, yn trafod egwyddorion staff sy’n cael absenoldeb seibiant a sut y bydd y cynllun cadw swyddi yn gweithio.

Lawrlwytho’r sleidiau

Gwylio eto

Cwestiynau ac atebion ar gyfnodau ffyrlo

Templed llythyr furlough

If you're worried about your social business, give our team a call on

0300 111 5050

More Covid-19 resources

Social Business Wales has a range of other resources to help you during the Covid-19 pandemic