#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Dyma blatfform llesiant drwy’r celfyddydau sy’n rhoi cymorth i bobl yn y maes creadigol gydweithio a dod o hyd i ffordd o oresgyn amgylchiadau heriol

Mae Katherine Rees yn dweud fod BE EXTRA yn creu gofod ar-lein sy’n hybu ac ysbrydoli er mwyn hyrwyddo llesiant y rhai sy’n gweithio ym myd y celfyddydau, trwy gydweithio ag eraill yn y maes creadigol a defnyddio cyrsiau ar-lein sydd ar gael yn hawdd.

By Ben Bostock · 2 Hydref 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae BE EXTRA yn sefydliad newydd a chyffrous, sy’n creu platfform cadarnhaol ac ysbrydoledig ar-lein i hyrwyddo lles pobl ym maes y celfyddydau, drwy roi cyfle iddynt gydweithio ag unigolion creadigol eraill a darparu cyrsiau hygyrch ar-lein.

Cyn sefydlu BE EXTRA a chael fy mhenodi’n Rheolwr Gyfarwyddwr Creadigol, dechreuodd fy ngweledigaeth drwy greu cwmni opera er lles aelodau o’r gynulleidfa a’u hannog i gymryd rhan. Datblygodd y weledigaeth hon ymhellach i hyrwyddo lles unigolion creadigol o bob un o ddiwydiannau’r celfyddydau, yn ogystal â’r rheini sy’n cymryd rhan yn y celfyddydau. Roedd ein diddordeb brwd mewn cefnogi lles artistiaid eraill yn dal i fod yn greiddiol i’n gwaith, felly gwnaethom addasu i’r oes sydd ohoni i greu’r sefydliad sy’n bodoli heddiw.

Dangosodd ein gwaith ymchwil fod prinder adnoddau i helpu unigolion creadigol yn ystod y cyfnod anodd hwn ac ar gyfer eu hiechyd meddwl. Felly, gwnaethom benderfynu llenwi’r bwlch hwn drwy ddarparu cynnwys o safon uchel er budd y rheini ym maes y celfyddydau yn benodol. Hyd yn hyn, mae 20 o wirfoddolwyr brwdfrydig ledled y DU sy’n rhannu’r un weledigaeth wedi ymuno â’r tîm i greu’r prosiect gwych hwn, a helpu gymaint o bobl â phosibl. Mae ein negeseuon ar Facebook a’n fideos byw yn denu o leiaf 6,000 o bobl bob wythnos ac rydym wrthi’n datblygu cyrsiau buddiol yn ymwneud ag iechyd meddwl a lles y gall pawb fanteisio arnynt. Bydd yr holl gynnwys ar gael ar ein gwefan yn fuan.

Er bod y cyfnod hwn yn anodd i bawb, gwnaeth yr heriau y mae pandemig y coronafeirws wedi’u hamlygu a’u dwysáu ein hysgogi i sefydlu BE EXTRA. Y newid hwn mewn amgylchiadau i fywydau cymaint o bobl yn sgil y pandemig wnaeth dynnu sylw at eu hiechyd meddwl a’r ffaith nad oes digon o adnoddau ar gael ar eu cyfer, a dyma’r bobl rydym yn ceisio creu cynnwys iddynt, sef cynnwys sydd ei angen yn ddirfawr.

Mae’r cyfnod hwn yn gyffrous iawn i ni ac rydym wrthi’n cydweithio ac yn creu adnoddau newydd a fydd yn barod erbyn diwedd y flwyddyn, yn rhoi cyflwyniadau mewn amrywiaeth o wyliau iechyd meddwl ac yn parhau i dyfu. Rydym yn hoffi cydweithio â busnesau cymdeithasol eraill a chyfuno adnoddau, gan ymestyn ein hallgymorth a chyflawni mwy fel cwmni gan helpu achos cymdeithasol. Mae busnesau cymdeithasol yn hollbwysig wrth greu cymunedau ac rydym yn awyddus i rannu’r neges i fuddsoddi a chefnogi ein gilydd, creu cydberthnasau â chwmnïau newydd a bod yn uchelgeisiol, hyd yn oed os yw’n ymddangos yn amhosibl.

Yn ogystal â’n gwaith ag artistiaid, rydym hefyd yn cynnig cyrsiau corfforaethol i sefydliadau sy’n ystyried ehangu’r hyn y maent yn ei gynnig o ran lles i’w cyflogeion. Mae’r cyrsiau hyn yn cynnwys amrywiaeth o bynciau a meysydd, ac yn galluogi pobl i ymchwilio i les drwy’r celfyddydau mewn cyfnod lle nad ydynt o bosibl yn ymgysylltu’n greadigol o ddydd i ddydd.

Rydym bob amser yn croesawu unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno â ni, felly anfonwch e-bost atkatherinerees@be-extra.co.uk os oes unrhyw ymholiadau gennych neu os hoffech gydweithio â BE EXTRA.