#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Cymuned arfordirol yng ngorllewin Cymru yn helpu i atgyfnerthu dyfodol eicon morol lleol

Mae Dilys Burnell a grŵp o wirfoddolwyr ymroddedig yn Noc Penfro yn bwriadu rhoi Tŵr Gynnau Front Street yn nwylo'r gymuned drwy Pembroke Dock Community Assets Limited.

By Ben Bostock · Gorffennaf 24, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Sefydlwyd Pembroke Dock Community Assets Limited yn sgil argyfwng. Gwnaethom glywed yn anffurfiol bod adeilad hanesyddol lleol sy’n bwysig iawn i lawer o bobl, Tŵr Gynnau Front Street, yn mynd i gael ei werthu mewn arwerthiant cyhoeddus. Mae’n rhan bwysig o hanes y dref a hwn yw y llun a welwch pan fyddwch yn chwilio am ein tref ar Google! Felly, aethom ati o ddifrif i siarad a siarad, ac yn y diwedd, gwnaethom lwyddo i ddarbwyllo’r Cyngor Sir i dynnu’r adeilad o’r arwerthiant a oedd wedi ei drefnu. Naw mis yn ddiweddarach, cysylltodd y Cyngor â ni i gadarnhau y byddai’r adeilad yn cael ei ystyried ar gyfer cynllun Trosglwyddo Asedau Cymunedol o dan bolisi Trosglwyddo Asedau Cymunedol gwell a fabwysiadwyd yn ddiweddar.

"Roedd y gymuned wir wedi cefnogi'r ymgyrch i gadw'r tŵr yn nwylo'r gymuned, gyda llawer iawn o bobl yn llofnodi'r ddeiseb neu'n cofrestru eu diddordeb mewn cyfranddaliadau cymunedol er mwyn ein helpu i brynu'r adeilad."

Dilys Burrnell, Pembroke Dock Community Assets Limited

Rydym wedi cyflawni llawer fel grŵp bach ac agos o bobl, gyda chymorth cymuned sy’n lleisio ei barn. Rydym wedi cynnal digwyddiadau cyhoeddus llwyddiannus iawn, yn ogystal â chynnal deisebau ar-lein ac ar bapur a chasglu dros 1,000 o lofnodion, ac mae pobl o bob cwr o’r byd wedi cynnig ein helpu. Rydym wedi dysgu llawer o wersi anodd, ac wedi sefydlu sefydliad newydd sbon a all, gobeithio, ddatblygu yn sefydliad canolog yn ein tref.

Amser oedd un o’r prif heriau. Mae pob un ohonom yn bobl brysur. Roedd hefyd angen i ni ddarbwyllo’r Cyngor ac eraill bod gennym y sgiliau a’r profiad cywir i ymgymryd â’r ymrwymiad cymhleth a drud o gadw’r adeilad. Roeddem hefyd yn gweithio o fewn amserlenni a therfynau amser tynn iawn. Roedd yn teimlo fel petai’r llinell derfyn yn symud yn gyson ac roeddem yn cystadlu yn erbyn buddiannau’r sector preifat. Yn amlwg, yr her fawr nesaf i ni fydd addasu ein cynlluniau i’r ‘normal newydd’. Mae hwn yn brosiect sy’n seiliedig ar dwristiaeth ac felly bydd angen i ni wneud newidiadau sylweddol. Mae hefyd angen i ni weithio i gael grŵp ehangach o bobl a gwirfoddolwyr i ymuno â ni er mwyn ein helpu i ddatblygu ein gweledigaeth ymhellach a’i gwireddu.

Mae llawer o bobl wedi ein helpu ar hyd y ffordd, o’r dafarn dros y ffordd a wnaeth gynnig helpu gyda’r gwaith glanhau a phaentio, i bobl sydd â chyfoeth o brofiad o gynlluniau trosglwyddo asedau cymunedol neu adeiladau hanesyddol, i bobl o bob cwr o’r byd yn cysylltu â ni i ofyn sut y gallant helpu – mae wedi bod yn wych gweld yr hyn y gallwn ei gyflawni gyda’n gilydd. Mae hefyd angen i ni ddiolch yn fawr iawn i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau yn y Cyngor Sir am wrando ar ein cymuned ac addasu eu cynlluniau pan gawsant eu herio.

Hyd yma, rydym ond wedi cael cyfarfod cychwynnol â Dechrau Busnes Newydd Busnes Cymdeithasol Cymru, ond rydym yn gobeithio y gallwn gael rhywfaint o gymorth da gyda’r gwaith o ddatblygu ein cynllun busnes manwl dros yr hydref a’r gaeaf. Mae’r sesiynau rhwydweithio hefyd wedi bod yn wych ar gyfer cyfarfod â phobl gefnogol â’r un meddylfryd ledled y wlad – un o fanteision gweithio mwy ar-lein yn bendant!

Fy neges ar gyfer unrhyw un sy’n ystyried prosiect tebyg neu sy’n gweithio yn y sector mentrau cymdeithasol yn gyffredinol ar hyn o bryd, yw peidio â cheisio gwneud popeth ar yr un pryd ar eich pen eich hun. Cymerwch un cam ar y tro a gofynnwch am gymorth!

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch i dudalen Facebook ‘Save the Front Street Gun Tower’.

 


Mae Dilys yn un o’r entrepreneuriaid cymdeithasol sydd wedi mynychu’r sesiynau cyd-gymorth cymheiriaid ‘Dechrau gyda phaned’, lle gall pobl o fentrau cymdeithasol newydd yng Nghymru gwrdd a thrafod syniadau, arfer gorau a chydweithrediadau â’i gilydd yn y dyfodol. Gallwch gofrestru ar gyfer sesiynau cyd-gymorth mis Gorffennaf yma. Welwn ni chi yno!

Mae Pembroke Dock Community Assets wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru Dechrau Newydd, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.