Beth yw busnes cymdeithasol?

Dyma bopeth y mae angen i chi ei wybod am fusnesau cymdeithasol a'r modd y maent yn cael eu harwain gan eu gwerthoedd.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae busnesau cymdeithasol yn fusnesau ag amcanion cymdeithasol y mae eu helw yn cael ei ddefnyddio’n bennaf at achos da, yn hytrach na’i roi i gyfranddalwyr a pherchnogion.

Mae eu diben cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd neu ddiwylliannol wrth wraidd yr hyn y maent yn ei wneud. Mae hyn yn cynnwys lleihau problemau cymdeithasol, mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, gwella’r amgylchedd, meithrin cymunedau cryfach a darparu hyfforddiant a chyflogaeth i’r rheiny sydd bellaf o’r farchnad lafur. Maent yn helpu i adeiladu economïau lleol, gan sicrhau bod cyfoeth ac adnoddau’n cael eu creu a’u hail-fuddsoddi mewn cymunedau lleol.

Mae’r term busnes cymdeithasol yn cynnwys cwmnïau cydweithredol, sefydliadau cydfuddiannol, cwmnïau buddiannau cymunedol, busnesau sy’n eiddo i’r gymuned, elusennau masnachu a mentrau cymdeithasol.

Eu nod yw gwneud elw ond yn wahanol i fusnesau prif ffrwd, mae’r elw’n cael ei ail-fuddsoddi tuag at dwf y busnes, a hyrwyddo eu diben cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd neu ddiwylliannol.  Mae’r diben hwn wedi’i nodi yn eu dogfennau llywodraethu.

Busnes a arweinir gan werthoedd

Mae mentrau cymdeithasol yn sefydliadau sy’n cael eu harwain gan werthoedd. Mae’r gwerthoedd hyn yn golygu eu bod mewn sefyllfa unigryw i fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu Cymru mewn ffyrdd sydd o fudd i bawb.

Mae’r gwerthoedd hyn yn cynnwys:

 • Bod yn drawsnewidiol ac yn greadigol
  mae mentrau cymdeithasol yn gweithredu i ddatrys problemau, ac yn dod â phobl ynghyd i wneud newidiadau sy’n effeithio’n gadarnhaol arnynt
 • Bod yn gydweithredol
  mae mentrau cymdeithasol yn helpu ac yn cefnogi ei gilydd; maent yn rhannu gwybodaeth ac yn datrys problemau gyda’i gilydd
 • Bod yn atebol
  maent yn ddemocrataidd, yn cynnwys cwsmeriaid a staff wrth wneud penderfyniadau agored a theg
 • Bod yn gyflogwyr da
  maent yn talu cyflog byw o leiaf ac yn trin pobl yn deg. Maent yn darparu cyfle cyfartal ac maent yn fwy amrywiol na busnesau yn y sector preifat
 • Bod yn gyfrifol
  maent yn gwerthfawrogi’r amgylchedd ac yn defnyddio adnoddau naturiol yn effeithlon ac yn ofalus i leihau eu heffaith
 • Bod yn gynhwysol
  maent yn gweithio ar gyfer yr holl rannau o gymdeithas ac yn eu gwasanaethu, waeth beth fo’u rhywedd, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, hil, crefydd neu gred
Arfon Timber members sat on wooden frame
Mae Arfon Timber yn fenter gymdeithasol sydd â chynaliadwyedd wrth wraidd ei gwerthoedd

A ydych yn barod i ddechrau busnes cymdeithasol?

I gael gwybod rhagor am y cymorth y gallwn ei gynnig, cysylltwch â ni i gael sgwrs â'r tîm.

Cysylltu â ni

Adnoddau eraill