Ein cyllidwyr

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yw ariannu yn bennaf gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru, gyda chyllid ychwanegol gan Big Lottery Fund a'r Nationwide Foundation.

Gweler y dudalen hon yn: English

Hoffem ddiolch i’n hariannwyr am eu cefnogaeth hael sy’n ein galluogi ni i helpu i wneud Cymru yn lle gwell, tecach a mwy cydweithredol i bawb.

Nod ERDF yw cryfhau cydlyniad economaidd a chymdeithasol yn yr Undeb Ewropeaidd trwy gywiro anghydbwysedd rhwng ei ranbarthau.

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu ystod o gynlluniau grant i gyflawni ei bolisïau a chreu Cymru decach a mwy ffyniannus.

Y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw ariannwr cymunedol mwyaf y Deyrnas Unedig. Bob blwyddyn rydym yn dosbarthu miliynau o bunnoedd o arian achosion da’r Loteri Genedlaethol i grwpiau cymunedol a phrosiectau elusennol ledled y wlad.

Fel elusen annibynnol, mae Nationwide Foundation yn dylanwadu ar newidiadau i wella amgylchiadau ar gyfer y bobl hynny yn y DU sydd fwyaf angen eu cymorth.

Maent yn mynd i’r afael ag achosion sylfaenol problemau cymdeithasol. Mae eu hymagwedd yn allweddol yn canolbwyntio ar yr etifeddiaeth a grëir, fel y bydd llawer mwy o bobl yn cael eu cefnogi yn y dyfodol o ganlyniad i’w hymyriad yn awr.