Ein Hanes

Mae gennym hanes hir o gefnogi cwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru. Dyma grynodeb o'r digwyddiadau allweddol yn ein hanes...

Gweler y dudalen hon yn: English

Cerrig Milltir Allweddol

1982

Sefydlwyd y Ganolfan ym 1982 gan TUC Cymru i ddarparu cymorth busnes i gwmnïau cydweithredol yng Nghymru.

1988

Helpodd Canolfan Cydweithredol Cymru i sefydlu’r undeb credyd cyntaf yng Nghymru yn Rhydyfelin. Dechreuodd hefyd ddarparu cyngor i undebau llafur a’u haelodau ynghylch perchnogaeth gweithwyr.

1995


Daeth Glofa’r Tŵr y cwmni mwyaf dan berchnogaeth gweithwyr yng Nghymru gyda chefnogaeth gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. Helpodd y Ganolfan hefyd i sefydlu undeb credyd cyntaf y DU yn seiliedig ar Ymddiriedolaeth GIG, ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Image of the coal mine Tower Colliery
Photograph by Iain Wright, RCAHMW

1999

Dechreuodd y Ganolfan weithio gyda mentrau cymdeithasol yng Nghymru a daeth yn Gadeirydd cyntaf Rhwydwaith Menter Gymdeithasol Cymru gyfan.

2000

Cafodd Canolfan Cydweithredol Cymru gefnogaeth hefyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer menter datblygu undebau credyd a chronfeydd grant sylweddol, a ddaeth wedyn yn brosiect blaenllaw o dan y rhaglen cronfeydd strwythurol Ewropeaidd newydd.

2001


Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn dwyn ynghyd Rwydwaith Cymorth Cymunedau yn Gyntaf i gefnogi gwaith y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf.

Communities First Logo

2002


Darparodd Ymddiriedolaeth Adfywio Meysydd Glo gyllid pellach i’r Ganolfan weinyddu’r Cynllun Adbrynu Dyled a Chyngor Arian i amddiffyn y rhai sydd fwyaf mewn perygl rhag benthycwyr stepen drws.

Coalfields Regeneration Trust Logo

2004

Mae’r Ganolfan yn sicrhau cyllid Amcan Un Ewropeaidd i barhau i weithio i ddatblygu cwmnïau cydweithredol ac arwain at ehangu’r Ganolfan yn sylweddol.

2005

Mae Strategaeth Menter Gymdeithasol Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cydnabod yn ffurfiol y rôl y mae mentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol yn ei chwarae mewn datblygu economaidd.

2006

Mae Communities@One yn cael ei lansio gan Gyfarwyddiaeth Cymunedau Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn ennill y contract i gyflawni’r fenter cynhwysiant digidol hon.

2007

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn lansio prosiect Masnach Deg sy’n gweithio gyda busnesau ledled Cymru i ddangos iddynt fanteision mabwysiadu polisi Masnach Deg, yn dilyn cyllid gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

2009


Mae’r Ganolfan yn ennill contractau i gyflawni’r Prosiect Cymorth Menter Gymdeithasol a phrosiect cynhwysiant digidol Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cymunedau 2.0.

communities 2.0 logo

 

2010


Yn 2010 gwelwyd newid yn y Prif Weithredwr. Ar ôl cyfanswm o 18 mlynedd gyda’r Ganolfan, gadawodd Simon Harris i ddod yn Gyfarwyddwr Cymru mewn Busnes yn y Gymuned.

Daeth Derek Walker yn ei le, yn dod o Gyfarwyddwr Materion Allanol yng Nghronfa’r Loteri Fawr.

 

 

A picture of Derek Walker
Derek Walker, Prif Weithredwr

 

2011

Mae’r Ganolfan yn lansio’r prosiect Olyniaeth Busnes a Chonsortia. Cyflogodd y prosiect dîm arbenigol i hyrwyddo perchnogaeth gweithwyr i berchnogion busnes sy’n gadael yn ogystal â hyrwyddo cydweithredu yn y sector preifat ar ffurf consortia cydweithredol.

2012


  • Mae Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth Llywodraeth Cymru, Huw Lewis, yn cyhoeddi ei fod am weld cartrefi yn cael eu hadeiladu yng Nghymru gan ddefnyddio fframwaith cydweithredol.
  • Lansir y rosiect Tai Cydweithredol i gynyddu’r cyflenwad o dai cydweithredol yng Nghymru. Sefydlir cynlluniau arloesi yng Nghaerdydd, Caerfyrddin a Chasnewydd.

people standing outside a house being built

2014


 

2015

  • Dyfernir y contract i’r Ganolfan ar gyfer rhaglen cynhwysiant digidol newydd o’r enw Cymunedau Digidol Cymru.
  • Mae’r Ganolfan yn sicrhau cyllid gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru i ddatblygu Busnes Cymdeithasol Cymru, prosiect gwerth £15m i ddarparu cefnogaeth twf i fentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol a busnesau sy’n eiddo i weithwyr ledled Cymru.

2016


  • Mae’r Ganolfan yn datblygu Gofal i Gydweithredu, prosiect i gynorthwyo pobl i ddod ynghyd i gynllunio a thrafod eu hanghenion gofal a chymorth eu hunain. Nod y prosiect yw helpu pobl i sefydlu eu cydweithfeydd eu hunain i helpu i ddarparu gofal a chefnogaeth.
  • Mae’r Ganolfan yn lansio Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru, prosiect arloesol i helpu cymunedau i ariannu prosiectau newydd gan ddefnyddio cyfranddaliadau cymunedol. Mae’r prosiect yn darparu arweiniad technegol ar ddatblygu cynlluniau a allai godi cyllid ecwiti gan aelodau’r gymuned.

Community Shares Wales with Derek Walker and Michael Sheen standing in a field

2019


Digital Communities Wales logo

2020

 

Uchafbwyntiau eleni

Mae eleni wedi bod yn anodd i bawb ac wedi dod â heriau digynsail i’r ffordd rydyn ni’n gwneud pethau. Er gwaethaf yr heriau hyn, rydym wedi bod yn gweithio’n galed i ddarparu cefnogaeth a darparu ein gwasanaethau ledled Cymru.

Mewn cydweithrediad â mentrau cymdeithasol ac asiantaethau cymorth menter gymdeithasol a gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae’r Ganolfan yn lansio gweledigaeth a chynllun gweithredu Trawsnewid Cymru Trwy Fenter Gymdeithasol:

 

Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi cyrraedd y 3 olaf yng ngwobrau Arweinwyr Digidol 100, yn y categori Menter Sgiliau Digidol neu Gynhwysiant y Flwyddyn am eu cynllun benthyca llechen yn ystod argyfwng COFID-19:

Darganfyddwch fwy

Darganfyddwch fwy am y gwaith rydyn ni'n ei wneud a'n cyflawniadau