Eich Arian, Eich Cartref

Mae ‘Eich Arian Eich Cartref,’ yn brosiect sy’n mynd i’r afael â’r newidiadau y mae tenantiaid yn eu hwynebu yn y sector rhentu preifat.

See this page in: English

Cefnogodd y prosiect bobl sy’n byw yn y sector rhentu preifat yng Nghymru a’u helpu i baratoi ar gyfer Credyd Cyffredinol.

Caiff Eich Arian, Eich Cartref ei gyflwyno yn siroedd Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd a Merthyr Tydfil, fodd bynnag, pan fydd amser ac adnoddau yn caniatáu, mae cymorth i awdurdodau lleol eraill ar gael. Mae’n helpu tenantiaid y sector rhentu preifat sydd mewn perygl o ddigartrefedd oherwydd problemau ariannol i:

  • Gymryd rheolaeth o’i busnes ariannol er mwyn cadw eu cartref neu gael llety mwy addas.
  • Cael mynediad i wasanaethau ariannol priodol, sy’n eu galluogi i reoli eu harian a’u bywydau yn well.
  • Deall bod undebau credyd yn ffordd allweddol i reoli eu harian yn well a chael mynediad i gofrestru ar gyfer yr un agosaf iddyn nhw
  • Cael mynediad i Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru er mwyn cael cymorth

Gyda Chredyd Cynhwysol, bydd angen i denantiaid reoli eu harian eu hunain bob mis yn hytrach na bob pythefnos. Eto, mae ein hymchwil yn dangos nad yw tenantiaid y sector preifat yn llawn ymwybodol o’r newidiadau sydd ar y gweill o ran budd-daliadau. Mae landlordiaid hefyd yn symud i ffwrdd oddi wrth osod i’r rhai sy’n hawlio budd-dal, oherwydd yr ofn eu bod yn mynd i ddyled. Mae ein prosiect ni yn gweithio gyda’r rhanddeiliaid hyn i gyd er mwyn codi ymwybyddiaeth, gwella gallu ariannol tenantiaid a chynyddu hyder landlordiaid.

Cefnogaeth a ddarperir:

  • Rydym yn ymweld â phobl, yn gwneud sesiynau galw i mewn ac apwyntiadau ffôn ar gyfer tenantiaid y sector rhentu preifat sy’n wynebu risg o ddigartrefedd yn sgil y ffaith eu bod yn agored i niwed yn ariannol
  • Cyfeirio tenantiaid sydd wedi eu hallgau’n ddigidol at hyfforddiant lleol, rhad ac am ddim
  • Rhannu canfyddiadau’r prosiect gyda rhanddeiliaid ledled Cymru a’r DU

Darllenwch adroddiad gwerthuso terfynol y prosiect gan Financial Capability gan Y Gwasanaeth Cyngor Ariannol. (Saesneg yn unig)

Cynnwys cysylltiedig