Gofal cymdeithasol | Y wasg a barn

Your Trusted Friend i ehangu gwasanaeth cydymaith ar draws gogledd Cymru, diolch i gefnogaeth y Loteri Genedlaethol

Gwnaeth Your Trusted Friend gais llwyddiannus am £10,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddarparu gwasanaeth cyfeillio i bobl ledled gogledd Cymru, gan adeiladu mwy o gyfeillgarwch hirhoedlog a ffyddlon.

By Rhodri McDonagh · 24 Tachwedd 2021

Gweler y dudalen hon yn: English

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, bydd Your Trusted Friend, cwmni di-elw sydd eisoes yn cynnig gwasanaeth cydymaith yn Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych, yn defnyddio’r grant i helpu i dyfu i ardaloedd newydd ac i gefnogi mwy o bobl a chymunedau ledled gogledd Cymru i lwyddo a ffynnu.

Mae Gareth Mason o Wrecsam yn defnyddio gwasanaeth Your Trusted Friend a dywedodd wrthyn ni:

“Does dim angen gofalwr ar fy mam. Yr hyn sydd ei angen arni ydy cydymaith. Cydymaith a fydd yn gwneud pethau gyda hi – mynd â hi am dro ac i lefydd, siarad am unrhyw beth a phopeth, gwneud jig-sos, cael y siopa mae hi ei angen a stwna yn gyffredinol o amgylch y tŷ. O, a sylwi ar bethau mae angen i mi wybod amdanyn nhw a delio â nhw.

“Yn 93 oed, mae Mam ‘yno i gyd’ ond mae hi angen cwmni. Dydy bod ar ei phen ei hun erioed wedi bod yn rhywbeth y gallai hi ei oddef. Mae fel petawn i wedi ennill chwaer yn ystod y tair blynedd ddiwethaf.

“Mae Your Trusted Friend yn achubiaeth i mi ac yn cyfoethogi bywyd fy mam. Mae Mam yn hapus a dyna’r peth pwysicaf yn y byd.”

Profwyd bod cyfeillio yn achubiaeth i bobl hŷn sy’n profi unigrwydd. Gall hyd yn oed awr yr wythnos helpu i drawsnewid bywyd rhywun – maen nhw’n syml eisiau cwmni, sgwrs a help llaw.

Mae aelodau o’r teulu neu ffrindiau agos hefyd yn elwa o’r gwasanaeth hwnos ydyn nhw yn y gwaith yn ystod y dydd, yn mynd ar wyliau neu wedi symud o’r ardal – mae’n rhoi tawelwch meddwl drwy lenwi’r bwlch a darparu ‘ffrind dibynadwy’.

Dywedodd Heather Jones o Your Trusted Friend, “Rydyn ni’n cynnig gofal lles sy’n wahanol i’r gofal nyrsio neu bersonol, gan fod y cleientiaid angen cwmnïaeth a rhywun i wneud y tasgau bach, efallai postio llythyrau neu gerdded y ci pan nad ydyn nhw’n gallu gwneud hynny. Mae ein cleientiaid a’u teuluoedd yn aml yn sylwi ar y manteision iechyd meddwl bron ar unwaith. Rydyn ni wrth ein bodd yn derbyn y grant hwn, gan ein helpu i gyrraedd mwy o deuluoedd a chymunedau yng ngogledd Cymru y mae angen y gwasanaeth hwn yn ddybryd arnyn nhw.”

Meddai Derek Preston-Hughes, Rheolwr Ariannu yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol:

“Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi mwy na £30 miliwn bob wythnos ar gyfer achosion da ledled y DU ac mae wyth o bob deg o’n grantiau yn £10,000 neu lai, ac yn mynd i grwpiau llawr gwlad ac elusennau fel Your Trusted Friend. Rydyn ni’n gwybod pa mor werthfawr yw eu gwaith i bobl yn Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych yn barod. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weld y gwasanaeth yn ehangu ar draws gogledd Cymru, gyda mwy fyth o gymunedau’n darganfod sut mae arian y Loteri Genedlaethol yn helpu i newid bywydau pobl, fel mae wedi gwneud i Gareth a’i fam.”

Mae Your Trusted Friend yn un o 62 o brosiectau sy’n dathlu derbyn cyfran o £836,417 mewn grantiau’r Loteri Genedlaethol y mis hwn. I gael gwybod mwy, gweler y rhestr lawn sydd wedi’i atodi.

I ddod o hyd i wybodaeth am wneud cais i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am gyllid i helpu eich cymuned i ffynnu, ewch i https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welshneu ffoniwch 0300 123 0735.

Dwy fenyw yn sgwrsio gyda'i gilydd
Jennifer Jones, defnyddiwr gwasanaeth, yn sgwrsio gyda’i ‘ffrind dibynadwy’, Cathy Boardman